Rabbi Zvi Zimmerman

Rabbi Zvi Zimmerman is Mashgiach Ruchani of Yeshivas Beis HaMidrash L'Torah, of Skokie, Illinois. This fantastic series of chumash shiurim given by Rabbi Zvi Zimmerman, started in Yeshivas Bais Yisroel in Yerushalayim and is now given in Mikor Chaim, a night seder program in a shul called Bais Yitzchok, Skokie Yeshiva, and in a shul called Bais Ushis.
Filter by Category:
Sort Order:
Title Category Length
Breishis 5770 Bereishis 00:39:24
Noach 5767 - 2007 Noach 00:42:30
Noach 5769 - 2008 Noach 00:34:22
Noach 5770 Noach 00:37:37
Parshas Noach 5769 Noach 00:34:22
Lech Lecha 5767 - 2007 Lech Lecha 00:42:48
Lech Lecha 5769 - 2008 Lech Lecha 00:38:58
Lech Lecha 5770 Lech Lecha 00:34:14
Parshas Lech Lecha 5769 Lech Lecha 00:38:58
Parshas Vayeira 5769 Vayeira 00:38:11
Vaera 5768 - 2008 Vayeira 00:40:35
Vayeira 5767 - 2007 Vayeira 00:38:28
Vayeira 5768 - 2008 Vayeira 00:38:11
Vayeira 5770 Vayeira 00:41:01
Chayei Sara 5767 - 2007 Chayei Sarah 00:37:15
Chayei Sara 5768 - 2008 Chayei Sarah 00:36:30
Chayei Sara 5770 Chayei Sarah 00:40:56
Parshas Chayei Sara 5769 Chayei Sarah 00:36:30
Parshas Toldos 5769 Toldos 00:34:11
Toldos 5767 - 2007 Toldos 00:40:49
Toldos 5769 - 2008 Toldos 00:34:11
Toldos 5770 Toldos 00:35:27
Parshas Vayeitzei 5769 Vayeitzei 00:42:01
Vayetze 5767 - 2007 Vayeitzei 00:25:10
Vayetze 5770 Vayeitzei 00:40:42