Sefer Devarim

Devarim
Va'eschanan
Eikev
Re'eh
Shoftim
Ki Setzei
Ki Savo
Nitzavim
Vayelech
Haazinu
Vezos HaBracha
Title Speaker Length
Devarim 2008 / 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 00:30:53
Devarim 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 00:46:32
Devarim 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 00:39:52
Devarim 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 00:36:22
Eikev 2008 / 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 00:36:28
Eikev 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 00:45:12
Eikev 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 00:35:15
Eikev 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 00:37:28
Ki Savo 2008 / 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 00:37:09
Ki Savo 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 00:41:50
Ki Savo 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 00:40:33
Ki Savo 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 00:36:43
Ki Seitzei 2008 / 5768 Rabbi Zvi Zimmerman 00:30:40
Ki Seitzei 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 00:47:14
Ki Seitzei 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 00:37:18
Ki Seitzei 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 00:39:55
Netz-Vayelech 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 00:34:09
Netz-Vayelech 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 00:34:09
Netzavim 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 00:37:44
Netzavim-vayelech Rabbi Zvi Zimmerman 00:35:44
Netzavim-vayelech 5767 - 2007 Rabbi Zvi Zimmerman 00:43:34
Parshas Devarim 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 00:30:50
Parshas Haazinu 5769 Rabbi Zvi Zimmerman 00:32:11
Parshas Vezos HaBracha 5770 Rabbi Zvi Zimmerman 00:36:19
Re'eh 5768 - 2008 Rabbi Zvi Zimmerman 00:36:07